Onze huisregels

 • Het betreden van het evenemententerrein is geheel voor eigen risico.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoekers mochten ondervinden.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, vernieling en/of kwijtraken van spullen.
 • Eenieder die het evenemententerrein betreedt geeft stilzwijgend toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidsopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. Het is de organisatie toegestaan deze opnames openbaar te maken dan wel voor promotionele doeleinden te gebruiken.
 • Instructies van politie, verkeersregelaars, veiligheidscoördinator, organisatie, wedstrijdleiding, beveiligers en medewerkers moeten te allen tijde direct opgevolgd worden.
 • Wij houden ons aan de NIX< 18 – afspraak.
 • Het is te allen tijde verboden met drones boven het evenemententerrein te vliegen.
 • Bezoekers van het evenement dienen zich te houden aan de in deze huisregels gestelde bepalingen. Onder evenemententerrein wordt verstaan: het terrein van Cromhoff Enschede en de gebouwen (waaronder de Drukpershal) die hierop gevestigd zijn.
 • Op het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving van kracht. In verband met het belang van de naleving van de huisregels zullen deze eveneens bij de ingangen en op het terrein van het evenement op borden/zeilen aan de bezoekers worden getoond.
 • Bezoekers, deelnemers, medewerkers hebben gratis toegang tot het evenemententerrein. Bij de Drukpershal dient de bezoeker in het bezit te zijn van een ticket.
 • Ter bescherming van o.a. de veiligheid van de bezoekers van het evenement dienen bezoekers zich op ieder gewenst moment te kunnen legitimeren aan de hand van een geldig ID-bewijs en kunnen ze op ieder gewenst moment worden gefouilleerd (inclusief inzien van meegenomen tassen/rugzakken). Wanneer hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de verdere toegang tot het evenemententerrein door de organisatie worden ontzegd.
 • Het is niet toegestaan (zit)meubilair (rolstoelen en scootmobielen uitgezonderd), koelboxen en/of eigen eten (waaronder lunchpakketten) en drank mee naar binnen te nemen naar het evenemententerrein. Ook paraplu’s worden om veiligheidsredenen niet toegelaten. (Huis)dieren worden (om hun eigen bestwil) niet toegelaten; hulphonden hebben wel toegang. Wanneer hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de toegang tot het evenemententerrein door de organisatie worden ontzegd. In beslag genomen goederen worden naderhand niet teruggegeven.
 • Medicijnen, eten en vloeistoffen die noodzakelijk zijn i.v.m. allergie of ziekte mogen i.c.m. een medicijnpaspoort mee naar binnen op het evenemententerrein. Een medicijnpaspoort is verkrijgbaar bij iedere apotheek, houd hierbij rekening met een aanvraagtijd van circa 3 weken.
 • Op het evenemententerrein zijn bussen op drijfgas en glaswerk niet toegestaan. Alles van glas en/of bussen met drijfgas worden ingenomen.
 • Bezoekers gekleed in clubkleding en/of kleding welke bij (een) bepaalde groepering(en) behoren, kunnen worden geweigerd of worden verzocht het evenementen terrein te verlaten.
 • Film-, video- en professionele fotoapparatuur (fototoestellen met grote, verwisselbare lenzen) en drones zijn niet toegestaan, tenzij de organisatie hier vooraf expliciet in heeft toegestemd (bv. voor pers). Mobiele telefoons met foto- /videomogelijkheden en normale (digitale) fototoestellen zonder afneembare lenzen, selfiestick of GoPro mogen wel mee het evenemententerrein op.
 • Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het evenemententerrein en in de directe omgeving is verboden, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie.
 • Personen welke kennelijk onder invloed van alcohol en/of drugs het evenemententerrein willen betreden kunnen worden geweigerd. De persoon welke aantoonbaar onder invloed is, kan geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van tickets, reiskosten en/of alle overige gemaakte kosten.
 • Op het evenemententerrein zijn drugs verboden. Tevens is het bezit en/of gebruik van overige geestverruimende middelen (o.a. lachgas) op het evenemententerrein niet toegestaan. Bij constatering van het gebruik en/of in het bezit hebben van soft- /harddrugs en/of overige geestverruimende middelen en/of het handelen in soft- /harddrugs en/of overige geestverruimende middelen behoudt de organisatie zich het recht voor om degene onverwijld aan te houden en over te gedragen aan de politie.
 • Het is niet toegestaan in tenten en overige afgesloten ruimtes te roken (waaronder ook het roken van een e-smoker). De organisatie kan hiervoor worden beboet door de NVWA. Bij constatering van het overtreden van deze bepaling door de organisatie zal verlangd worden om rookwaren onverwijld te doven en het gebruik te staken. Wanneer, nadat ter zake hiervan aan de overtreder een waarschuwing is gegeven, hieraan geen medewerking wordt verleend, kan overtreder de verdere toegang tot het evenemententerrein door de organisatie worden ontzegd, de overtreder kan geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van tickets, reiskosten en/of alle overige gemaakte kosten.
 • Bezoekers dienen de natuur en het milieu te respecteren. Het is niet toegestaan schade aan natuur en milieu aan te brengen. Het is niet toegestaan brandende rookwaren weg te werpen in verband met brandgevaar. Deze dienen in alle gevallen volledig gedoofd te zijn. Bij constatering zal de verdere toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd en zullen de eventuele schades op de schadeveroorzaker verhaald worden.
 • Op het evenemententerrein gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden. Het dreigen met en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie worden niet geaccepteerd. Bij constatering zal de verdere toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd en kan degene worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op de schadeveroorzaker verhaald worden.
 • Bij constatering van het plegen van misdrijven, vervuiling en/of vernieling van materialen en terreinen zal de verdere toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd en kan degene worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op de schadeveroorzaker verhaald worden.
 • Het is verboden om wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden, in het bezit te hebben. Bij constatering van het overtreden van deze bepaling door de organisatie zal afgifte daarvan worden gevorderd. Wanneer hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de toegang tot het evenemententerrein door de organisatie worden ontzegd. In beslag genomen goederen worden naderhand niet teruggegeven. Bij constatering van het voorhanden hebben van één of meerdere (verboden) wapens zal degene worden overgedragen aan de politie.
 • Bij het niet naleven van onze huisregels zal de (verdere) toegang tot het evenemententerrein onherroepelijk worden ontzegd en wordt u een terreinontzegging aangezegd van één of meerdere jaren. Bezoekers en personen die op grond van de wet en/of de huisregels de toegang tot het evenemententerrein is ontzegd – om welke reden ook – kunnen geen aanspraak maken op een eventuele vergoeding van tickets en/of reiskosten.
 • Door de overheid c.q. de politie geseponeerde kwesties en zaken, die tijdens en/of na het evenement hebben plaatsgevonden, hebben geen invloed op opgelegde sancties door de organisatie.
 • Alle situaties waarin de huisregels niet voorzien beslist de organisatie. Aanwijzingen van medewerkers van de organisatie of daarvoor aangestelde, bevoegde personen dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
 • Als een bezoeker klachten heeft over de manier waarop hij/zij door de organisatie is behandeld, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen. De organisatie zal dan indien nodig in overleg met de bezoeker op zoek gaan naar een geschikte oplossing voor het probleem.